Данъчни услуги

  • Подготовка на документи за решаване данъчни и осигурителни казуси в съответствие с действащите нормативни документи
  • Представителство и защита пред органи на Данъчната администрация, и НЗОК
  • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишния счетоводен отчет и други, информация в Данъчната администрация
  • Провеждане на необходимите проверки с органите на Данъчната администрация във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни
  • Представителство и защита на фирмата пред Националната агенция за приходите по всякакви възникнали въпроси и казуси