Счетоводни услуги, гр. София

Подредете бизнеса си с професионални счетоводни услуги в София. Нашите опитни специалисти от ВИ ЕМ КОНСУЛТ ПАРТНЪР ще се заемат с всички специфични дейности по осчетоводяване, обработка и подаване на разнообразие от документи пред държавни институции, подготовка и съставяне на необходимите декларации, всякакви финансови справки и проследяване на срокове, за да бъде Вашата фирма изрядна.

Най-добрите счетоводни услуги в София

Какво е необходимо, за да расте стремително и да се развива в правилна посока Вашият бизнес? Доверен и надежден партньор, на когото може да поверите счетоводството на компанията си. Подсигурете бъдещето на бизнеса си с първокласни счетоводни услуги в София.

счетоводни услуги София

Счетоводни услуги на промоционални цени:

*При сключване на договор с ВИ ЕМ КОНСУЛТ ПАРТНЪР за абонаментно счетоводно обслужване – цени от 120 лв. на месец.

*За юридически лица с минимален обем работа предлагаме опция за годишно счетоводно приключване със заплащане на еднократна такса.

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика, съобразени със спецификата на дейността на компанията и желанието на клиента;
 • Обработка на всякакви счетоводни документи – класиране, проверка, архивиране и съхранение на счетоводна информация на електронен и хартиен носител;
 • Навременно и текущо осчетоводяване на различни счетоводни документи;
 • Професионални консултации за правилно съставяне на всички счетоводни документи;
 • Поддържане на различни регистри в помощ на ръководителите на компанията;
 • Начисляване на амортизации и създаване на амортизационен план за дълготрайни активи;
 • Подаване на дневници за покупките и продажбите и изготвяне на справка-декларация съобразно Закона за данък върху добавената стойност;
 • Съставяне и подаване на Интрастат декларации;
 • Подаване и съставяне на VIES декларации;
 • Обработване на банкови извлечения;
 • Съставяне на разнообразни счетоводни справки;
 • Навременно обработване на документация за командировки в чужбина и страната;
 • Изготвяне на платежни нареждания за осигурителни и данъчни задължения на компанията;
 • Проследяване на срокове за плащане на задължения и подаване на декларации;
 • Подготовка на уведомления и данъчни справки;
 • Представителство пред НОИ и НАП;
 • Трудово-правни и счетоводни консултации;
 • Изготвяне на месечни справки за финансов резултат на юридическото лице.