ТРЗ и ЛС

  • Изготвяне на трудови договори и анекси към тях, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения и подаване на необходимата информация за това в НАП.
  • Ежемесечно изготвяне и изчисляване на ведомост за работна заплата; Изготвяне и подаване на декларации обр.1 и обр.6
  • Изготвяне и подаване на уведомления по чл.62,ал.4 от КТ,
  • Регистрация на болнични листове за служители и работници.
  • Изготвяне на документи за пенсиониране;
  • Изготвяне на сметки за изплатените суми и служебни бележки за дохода на лицата;
  • Попълване на трудови и осигурителни книжки.
  • Изготвяне удостоверения, служебни бележки и др. за персонала
  • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните задължения на фирмата към бюджета